سهام تشویقی کارمندان و نحوه درج آن در قرارداد

سهام تشویقی کارمندان

یکی از راه‌های فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی کارکنان یک سازمان و بهبود بهره‌وری، ایجاد انگیزه در کارکنان می‌باشد. شیوه‌های ایجاد انگیزه در کارکنان بسیار زیاد و در عین حال، متنوع بوده و از مشوق‌های معنوی و مالی گرفته تا اعطای سمت یا اختیارات می‌تواند متفاوت باشد.  یکی از موثرترین روش‌های تشویق کارکنان، سهیم […]