شرط پذیرش ریسک در قراردادهای استارتاپی

شرط پذیرش ریسک در قرارداد

فعالیت‌هاي بشري همواره دربردارنده درجاتی از ریسک بوده و وجود ریسک در معاملات و قراردادها امری طبیعی می‌باشد. وجود ریسک‌های مختلف در طول عمر یک قرارداد می‌تواند آن قرارداد را از بسیاری از جهات تحت‌تاثیر قرار دهد و بسته به احتمال وقوعش، علاوه بر ایجاد عدم اطمینان هنگام انجام قرارداد، به نتیجه رسیدن آن را […]