آیا شکایت علیه مجرمین رایانه‌ای خارج از ایران ممکن است؟

با پیشرفت علم و فناوری و رواج استفاده از رایانه، تحولی چشمگیر در عرصه حقوق کیفری بوجود آمد؛ رایانه‌ها و تجهیزات رایانه‌اي به علت محیط پنهان، آزاد و نامحدودی که دارند مورد توجه مجرمان قرار گرفته‌اند و این امر امکان بروز رفتارهاي غیرقانونی نوینی را فراهم نموده است. مسئله‌ی بسیار با اهمیت در خصوص جرایم […]