امکان استناد به دلایل الکترونیکی در دادگاه‌های ایران

امکان استناد به دلایل الکترونیکی در دادگاه‌های ایران

طرفین یک دعوا برای اثبات ادعاهای خود نیاز به ارائه‌ی دلیل دارند. در واقع دلیل برای اثبات ادعا و در مقام دفاع نقش اساسی در یک دعوا داشته و هرچه اعتبار و میزان آن بیشتر باشد، شخص را بیشتر به احقاق حقش نزدیک می‌نماید.  با این حال، تحصیل دلیل و دادرسي کیفری، با ظهور و […]