آیا امضای الکترونیکی قراردادهای آنلاین معتبر است؟ 

اعتبار امضای الکترونیکی قرارداد آنلاین

با توجه به دوری و عدم حضور فیزیکی متعاملین در معاملات از راه دور و الکترونیکی، روابط تجاری نیازمند روشی برای احراز هویت می‌باشد. در اینگونه روابط، امضای الکترونیکی نه تنها موجب شناسایی افراد و افزایش سرعت و دقت در روابط مجازی و الکترونیکی می شود، بلکه عدم تغییر و خدشه در اسناد و محرمانگی […]